ตำแหน่งที่รับสมัคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
> อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน   1 อัตรา
วันที่เปิดรับสมัคร   10 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปิดสอน ด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรืออุตสาหการ
2. มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในวิชาที่จะสอน และจะต้องแสดงความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้ในวิชานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูอาจารย์
6. มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการทำงาน
8. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจัง
9. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีเข้าสังคมกับผู้อื่นได้
รายละเอียดงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกอบรม
2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
4. วิจัย ค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
5. ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
6. ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
7. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
> เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
จำนวน   1 อัตรา
วันที่เปิดรับสมัคร   10 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop
4. สามารถออกแบบและพัฒนาสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ของสถาบัน
5. มีความสามารถในการเขียนข่าว จัดบู๊ท และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ
6. มีความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานในภาวะที่เร่งด่วนได้ ปรับตัวดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถประสานงานและติดต่อสื่อมวลชนทุกแขนง
8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
9. มีความสามารถในการใช้สื่อด้าน social network เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันได้อย่างดี
10. กล้าแสดงออก สามารถพูดประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะได้
รายละเอียดงาน
1. ติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้งานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา รวมทั้งภาพรวมของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในทุกช่องทางให้ถูกต้องและทันสมัย
3. ประชาสัมพันธ์สถาบัน หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน
4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน และหลักสูตรกับผู้มาติดต่อ หรือสมัครเรียน
6. จัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกสถาบัน
7. ออกบู๊ท แนะแนว และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   © 2014 Suvarnabhumi Institute Of Technology